Polityka prywatności
Ochrona danych ma ogromne znaczenie dla Emilia Wąż (dalej zwanym: Emilia Wąż) Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, zawsze jest zgodne z rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Za pomocą tej deklaracji chcielibyśmy poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które zbieramy, używamy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane za pomocą tej deklaracji o ochronie danych o prawach, do których są uprawnieni.

Definicje

Nasza deklaracja ochrony danych opiera się na terminach używanych przez prawodawcę europejskiego do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to osiągnąć, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej deklaracji o ochronie danych używamy między innymi następujących terminów:

a) Dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („podmiot danych”). Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden lub więcej czynników właściwych fizycznemu, fizjologicznemu, tożsamość genetyczna, umysłowa, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarza kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub w zestawach danych osobowych, zautomatyzowanych lub nie, takich jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących działania tej osoby fizycznej w pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnego podmiotu danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych

Administrator lub kontroler odpowiedzialny za przetwarzanie danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami określa cele przetwarzania danych osobowych i sposoby ich przetwarzania; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria dotyczące jego nominacji mogą zostać przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Powiernik danych

Powiernikiem danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest osobą trzecią. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) Strona trzecia

Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż podmiot danych, kontroler, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda osoby, której dane dotyczą, jest dowolnie udzieloną, konkretną, świadomą i jednoznaczną informacją o życzeniach osoby, której dane dotyczą, za pomocą oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, wyrażającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych z nim związanych. .

  • Administrator danych osobowych Administratorem danych osobowych jest:

Emilia Wąż ul.Paryska 59, 44-240 Żory Polska email: kontakt@emilysnake.pl Strona internetowa: https://emilysnake.pl

Powiernikiem danych osobowych jest:

Home.pl ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin infolinia +48 502 504 500 Strona internetowa: www.home.pl

Serwis internetowy EmilySnake.pl używa plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki cookie zawierają tzw. Identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery umożliwiają rozróżnienie poszczególnych przeglądarek podmiotu danych od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana, zidentyfikowana i uwierzytelniona przy użyciu unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Emilia Wąż może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez użycia plików cookie.

Pliki cookie pozwalają nam, jak wcześniej wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej witryny. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej witryny. Użytkownik korzystający z plików cookie nie musi wprowadzać danych dostępu za każdym razem, gdy strona internetowa jest dostępna, a preferencje serwisu są zachowane dla wygody odwiedzających. Nasz koszyk i systemy klienckie również wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić bezproblemową obsługę.

Osoba, której dotyczą dane, w każdej chwili może kontrolować ustawienia cookies , w dowolnym momencie może również uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej przy pomocy odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto istniejące pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego odpowiedniego oprogramowania; funkcja dostępna we wszystkich większych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą w pełni przydatne.

Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Emilia Wąż gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub automatyczny system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dzienników serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać użyte w przypadku ataków na nasze systemy i infrastrukturę.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Emilia Wąż nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji treści naszej strony internetowej, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów i infrastruktury oraz (4) zapewnienia organom ścigania z informacjami niezbędnymi do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego Emilia Wąż analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej organizacji oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane w odpowiednich dziennikach są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej ze wskazaniem danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przesyłane do kontrolera, określa odpowiednia maska wejściowa użyta do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez podmiot danych są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez administratora i do jego własnych celów. Administrator może wnioskować o przeniesienie do jednego lub więcej procesorów przetwarzających, które również wykorzystuje dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać kontrolerowi.

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, zapisywany jest adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych i wykorzystywany przez osobę, której dane dotyczą. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle i jest jedynym sposobem zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług oraz, w razie konieczności, umożliwieniu badania niewłaściwego wykorzystania naszych systemów i usług. Przechowywanie tych danych jest konieczne do zabezpieczenia administratora danych. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeśli przekaz ma służyć ściganiu karnemu.

Rejestracja podmiotu danych, przy dobrowolnym podaniu danych osobowych, ma na celu umożliwienie administratorowi oferowanie treści lub usług podmiotom danych, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej sprawy.

Administrator danych w dowolnym momencie przekazuje na żądanie każdemu podmiotowi danych informacje dotyczące tego, jakie dane osobowe są przechowywane na temat podmiotu danych. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie podmiotu danych, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania. Wszyscy pracownicy kontrolera są w tym zakresie dostępne podmiotowi danych jako osoby kontaktowe.

Subskrypcja naszych biuletynów

Odwiedzający i użytkownicy mają możliwość zapisania się do naszych internetowych biuletynów. Maska wprowadzania używana do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy jest wysyłany biuletyn od kontrolera.

Emilia Wąż regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą biuletynu o ulepszeniach i promocjach produktów. Biuletyn Emilia Wąż może otrzymywać wyłącznie podmiot danych, jeżeli (1) osoba, której dane dotyczą posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, rejestruje wysyłkę biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, z powodów prawnych, w ramach procedury podwójnego wyboru. Ten e-mail potwierdzający służy do potwierdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako podmiot danych jest upoważniony do odbioru biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisanego przez dostawcę usług internetowych i wykorzystywanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Zbieranie tych danych jest konieczne, aby zrozumieć (możliwe) niewłaściwe wykorzystanie adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy ochronie prawnej administratora danych.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego biuletynu. Ponadto abonenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, o ile

jest to konieczne do obsługi usługi biuletynu lub danej rejestracji, ponieważ może to mieć miejsce w przypadku modyfikacji oferty biuletynu, lub w przypadku zmiany warunków technicznych. Nie będzie przekazywania danych osobowych gromadzonych przez serwis biuletynu stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest niezbędne wyłącznie do przetwarzania i dostarczania biuletynu do osoby, której dane dotyczą. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać zakończona przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym czasie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, które podmiot danych podał w celu dostarczenia biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody w każdym biuletynie znajduje się odpowiedni link. Możliwe jest również anulowanie subskrypcji biuletynu w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej kontrolera.

Monitorowanie Biuletynów

Biuletyny dostarczane przez Emilia Wąż mogą zawierać tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w takich wiadomościach e-mail, wysyłana w formacie HTML, aby umożliwić rejestrowanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na analizę statystyczną sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych. Na podstawie osadzonego piksela śledzącego Emilia Wąż może sprawdzić, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail i jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w pikselach śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji dostarczania biuletynu, a także w celu lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do interesów osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Podmioty danych są w każdej chwili uprawnione do odwołania odpowiedniej oddzielnej deklaracji zgody wydanej w trybie podwójnego wyboru. Po odwołaniu dane osobowe zostaną usunięte przez kontrolera. Emilia Wąż automatycznie uznaje wycofanie z odbioru biuletynu za unieważnienie.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Nasza strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z kontrolerem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ma przekazywania tych danych osobowych stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dostarczenia dalszej korespondencji.

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania, lub w takim zakresie, w jakim jest to przyznane przez prawodawcę europejskiego lub innych ustawodawców, w przepisach ustawowych i wykonawczych, którym administrator danych podlega do.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli ustawowy cel przechowywania danych już nie istnieje, wszystkie dane osobowe i odpowiednie informacje dotyczące zakupu są usuwane i usuwane z naszego systemu po upływie pięciu (5) lat.

Prawa osoby, której dane dotyczą a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe, które go dotyczą, są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera.

b) Prawo dostępu

Każda osoba, której dotyczą dane, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od kontrolera bezpłatnych informacji o swoich danych osobowych przechowywanych w dowolnym czasie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia przyznają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania; kategorie danych osobowych; odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych; w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu; istnienie prawa do żądania od administratora poprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących podmiotu danych lub sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu; istnienie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła; istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO a przynajmniej w tych przypadkach znaczące informacje na temat logiki, której dotyczy, a także znaczenia i przewidywanych skutków takie przetwarzanie dla osoby, której dane dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przeniesieniem.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania nieścisłych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z każdym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane mu przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od administratora danych danych osobowych, które go dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zaistnieje jedna z następujących przyczyn: ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne (np. w przypadkach, gdy miała miejsce transakcja finansowa):

Dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób; Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, a gdy nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania; Osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne uzasadnione podstawy przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO; Dane osobowe zostały bezprawnie przetworzone; Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z prawnym zobowiązaniem wynikającym z prawa Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator; Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. Jeżeli ma zastosowanie jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, prosi o usunięcie danych osobowych przechowywanych przez Emilię Wąż, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Pracownik niezwłocznie upewni się, że żądanie usunięcia zostało spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, podejmuje rozsądne kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych kontrolerów przetwarzających dane osobowe, które podmiot danych zażądał usunięcia przez takich kontrolerów wszelkich odsyłaczy lub kopiowania lub replikacji danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Pracownik zorganizuje niezbędne środki indywidualnie.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w celu uzyskania od kontrolera ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

Prawidłowość danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi weryfikację dokładności danych osobowych; Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego domaga się ograniczenia ich używania; Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymaga tego podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; Osoba, której dotyczą dane, nie wyraziła sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne względem powodów osoby, której dane dotyczą. Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, prosi o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez Emilię Wąż, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem kontrolera. Emilia Wąż podejmie odpowiednie kroki w celu ograniczenia dalszego przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania danych osobowych, które go dotyczą, które zostały przekazane kontrolerowi, w strukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu kontrolerowi bez przeszkód administratorowi, do którego przekazano dane osobowe, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) , a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto, korzystając z przysługującego mu prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego kontrolera do drugiego, tam gdzie jest to technicznie wykonalne, a kiedy to czyni negatywnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych podmiot danych może w dowolnym momencie skontaktować się z Emilią Wąż.

g) Prawo do sprzeciwu

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w zakresie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, na podstawie lit. e) lub (f) w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. ) art. 6 ust. 1 RB.

Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy. Emilia Wąż nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które naruszają interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Emilia Wąż przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim ma to związek z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, Emilia Wąż nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą przez Emilia Wąż do celów naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 (1 ) RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Emilią Wąż. Ponadto podmiot danych jest wolny w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i, niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, wykorzystywać swoje prawo do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany, wykorzystując specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane indywidualne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Każdy podmiot danych ma prawo, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym na profilowaniu, które wywołuje skutki prawne, które go dotyczą lub w podobny sposób znacząco na niego wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega kontroler, a które także ustanawia odpowiednie środki w celu ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) nie jest oparty na wyraźnej zgodzie podmiotu danych.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie podmiotu danych, Emilia Wąż wprowadza odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa, wolności i uzasadnione interesy podmiotu danych, przynajmniej prawo do ingerencji człowieka ze strony administratora, aby wyrazić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw do automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z Emilią Wąż.

i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych

Każdemu podmiotowi danych przysługuje prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego w dowolnym momencie w celu wycofania jego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem Emilia Wąż.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 (1) RODO służy jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych, tak jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostarczania towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, takich jak zapytania dotyczące naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, zgodnie z którą przetwarzanie danych osobowych jest wymagane, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 (1) pkt. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 (1) pkt. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 ust. 1 pkt. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów, które realizuje nasza firma lub strona trzecia, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne w stosunku do interesów lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.

Uzasadnione interesy kontrolera lub strony trzeciej

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. fRGR Naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe

Kryteriami stosowanymi do określenia okresu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie jest już konieczne do wypełnienia umowy lub rozpoczęcia umowy.

  • Zapewnienie danych osobowych jako wymogu ustawowego lub umownego; Wymaganie niezbędne do zawarcia umowy; Obowiązek podmiotu danych w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku dostarczenia takich danych

Czasami może być konieczne określenie, w ramach zobowiązania umownego, osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Podmiot danych jest na przykład zobowiązany do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nim umowę. Brak dostarczenia danych osobowych spowodowałby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogła zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych podmiotowi danych podmiot danych musi skontaktować się z dowolnym pracownikiem. Pracownik powinien wyjaśnić osobie, której dane dotyczą, czy dane osobowe są wymagane przez prawo lub umowę lub są niezbędne do realizacji zamówienia, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i związane z tym konsekwencje nieprzekazywania danych osobowych dane.

Google Analytics
Google Analytics to usługa analityczna świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zebrane dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej strony internetowej w celu przygotowywania raportów dotyczących jej działań i udostępniania ich innym usługom Google.
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Niewidoczna reCAPTCHA
Ta strona używa CAPTCHA w celu sprawdzenia, że osobą wykonującą określone czynności jest człowiek a nie robot. Dostawca CAPTCHA może ustawić plik cookie sesji i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
https://www.google.com/policies/privacy/

Facebook Pixel
Pixel przesyła zebrane informacje dostawcy kodu, spółce Facebook Inc. z siedzibą w Kalifornii, USA. Informacje zbierane w ten sposób mogą stanowić dane osobowe – dzieje się tak w szczególności, gdy korzystasz z przeglądarki internetowej, która przechowuje otwartą sesję powiązaną z Twoim kontem użytkownika portalu Facebook.
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/

PayPal
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full

Stripe
https://stripe.com/en-pl/privacy

Revolut
https://www.revolut.com/pl-PL/legal/privacy